Algemene voorwaarden voor coaching en training door AanZtot adviesbureau

 


Organisatie/werkwijze

Alle coaching- en trainingstrajecten worden onder regie van AanZtot uitgevoerd.


Geheimhouding

AanZtot garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om coaching en of trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.


Kwaliteit

AanZtot staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar coaching- en trainingstrajecten en dat deze gekwalificeerd wordt uitgevoerd.


Uitvoering

AanZtot start met de uitvoering van een opdracht nadat de offerte door opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. De coach- of trainingsdata worden in overleg met opdrachtgever vastgesteld.


Prijzen

Standaard zijn in de prijs de kosten van naslagmateriaal en honorarium coach inbegrepen. Indien hiervan wordt afgeweken, vermeldt AanZtot dat in de offerte. AanZtot hanteert een vast uurtarief.


Facturering en betaling

AanZtot factureert opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van het afgesproken traject. AanZtot hanteert een betalingstermijn van 21 dagen.


Annulering

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een coaching- of trainingstraject. In geval van annulering is opdrachtgever aan AanZtot een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

Bij annulering binnen vier weken voor de geplande start van het traject 25 % van de offerteprijs.

Bij annulering binnen twee weken voor de geplande start van het traject 50 % van de offerteprijs.


Klachten

In geval van klachten met betrekking tot het afgesproken traject kan opdrachtgever zich wenden tot AanZtot.


Intellectuele eigendom

Als het naslagmateriaal en aanvullend materiaal door AanZtot in verband met de coaching en/of training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dat mag niet openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd zonder toestemming van AanZtot.


Aansprakelijkheid

AanZtot is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in inhoud van de coaching of training, de coach- of trainingsspecificaties of-materiaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training en/of coaching. Uitgesloten wordt ook enige andere directe of indirecte schade.